تجهیزات جدید

فناوری جدید بوش 

با استفاده از سنگ زئولیت در ظرفشوئی های بوش از درخشندگی بیشتر ظروف لذت ببرید